Samarbejde

Arbejdsgrundlag

Der findes flere Lokalråd og et Centralråd.

Foruden samarbejdet mellem pårørende og medarbejder på de individuelle plan, forgår der formaliseret samarbejde i følgende råd:

Pensionatet/Kilden

Solsikken

Ry/Galten

Støttecenteret Skanderborg

(Skrænten - Poul la Coursvej - Fælleshuset Møllegade - Toftegaardsvej og Eksterne borgere)

 

 

Som pårørende er du en vigtig samarbejdspartner for os. Du kender din datter, søn, søster eller bror og kan hjælpe os med at forstå hans eller hendes livsituation, så vi kan give den bedste hjælp. Vi ser pårørende og venner i borgerens netværk som en vigtig ressource. Derfor arbejder vi som medarbejderne aktivt på at inddrage jer og samarbejde med jer.

Selvbestemmelse

Brugerens ret til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, som er fastsat i lovgivningen. Derfor er de pårørendes mulighed for indflydelse, inddragelse og information i forhold til borgerens sag underordnet brugerens ret til selvbestemmelse.

 

Det er borgeren selv, der afgør, hvem i det sociale netværk som den pågældende ønsker at inddrage.

Tavshedspligt

Medarbejdere i hjemmevejledningen er omfattet af tavshedspligt (jf. forvaltningslovens § 27). Det betyder, at oplysninger om brugerens private forhold kun kan videregives til eksempelvis pårørende, hvis brugeren er indforstået med det.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser fra tavshedspligten. For eksempel hvis en bruger er til fare for sig selv eller andre, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling, kan tavshedspligten tilsidesættes (jf. forvaltningslovens § 28 stk. 2). I praksis vil det dog oftest være andre myndigheder, der informeres i de tilfælde, hvor tavshedspligten tilsidesættes.

 

Det betyder, at medarbejderne ikke kan videregive personlige oplysninger uden et samtykke fra brugeren. Dog vil pårørende altid kunne få overordnede og generelle oplysninger, fx om hvilke tilbud, der findes til personer med en bestemt problemstilling, information om, hvornår medarbejderne normalt vil kontakte politiet, eller om procedurer ved indlæggelse på hospital.