Dagtilbud

Nyhedsbrev Juni 2019

 

 

Ressourcefokusering

 

Vi har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Vores ansvar er at sætte rammerne for, at hver borger kan have en så deltagende og aktiv hverdag som muligt, der tager udgangspunkt i den enkeltes udviklingspotentiale og livsduelighed. 

 

Vi arbejder altid på, at den enkelte borger skal føle sig set, hørt og forstået. Udgangspunktet for det er en metodisk tilgang til afdækning af ønsker, ressourcer og færdigheder

 

Empowerment

 

Borgeren er altid i centrum, og via selvbestemmelse, medbestemmelse og medansvar er den enkelte borger med til at sætte rammerne for, hvad hverdagen skal indeholde. Det er deres sted og deres liv, der skal leves og tages udgangspunkt i. 

Vi støtter og guider den enkelte til at gøre mest muligt selv, og på den måde skaber vi muligheden for udvikling og mestring af eget liv. 

 

Det er væsentligt, at borgerne har en følelse og oplevelse af at være værdifulde og betydningsfulde personer, der alle kan bidrage til, at fællesskabet fungerer og udvikler sig i den retning, der er ønsker og behov for. Ved at give borgerne mulighed for at bidrage til fællesskabet får de mulighed for at være noget for og med andre, tage ansvar og få ejerskab til fællesskabet og eget liv. 

 

Helt konkret er det i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter, at vi praktiserer indflydelse, ansvar og medejerskab. 

 

Relationer

 

Der lægges i det indbyrdes samvær mellem borgerne og medarbejderne vægt på den anerkendende relation, der bygger på ligeværdighed, ordentlighed i form af tillid og respekt, nærvær og omsorg, således at alle oplever at være i et sikkert, trygt og udviklende miljø. Desuden arbejdes der målrettet på, at styrke borgernes individuelle relationer via støtte og guidning, således at borgerne udvikler og mestrer det at indgå i forskellige relationer med mennesker på samme udviklingsniveau. Det er i relationen, mennesker udvikler sig og får en større bevidsthed om sig selv. 

 

I kontakten med borgerne ligger vores fokus altid på at se den enkeltes ressourcer og kompetencer, vi lader os ikke begrænse af den enkeltes diagnoser, men er opmærksomme på, at den enkelte kan have særlige forudsætninger, der skal tages hensyn til. Vi ser bagom handlingen og er i stedet for optaget af, at reflektere over og sætte os ind i, hvordan den enkelte begriber verden. Vi anderkender borgerne for hvem de er og hvad de kan.

Det er altid medarbejderens ansvar at sikre den gode relation.

 

Det er her, vores opgave ligger: gennem arbejdet med de rehabiliterende målsætninger at sikre en god kontakt, korrekt udredning, støtte og kompensation samt vedligeholdelse og udvikling af færdigheder. 

 

Udviklingspotentiale og livsduelighed

 

I aktiviteterne har vi fokus på altid at støtte, guide, hjælpe og motivere den enkelte til maksimal deltagelse. Vi styrker og udvikler den enkeltes funktionsevne, så han eller hun kan leve sit liv så selvstændigt og meningsfyldt som muligt.

 

Vi har øje for den enkeltes udviklingspotentiale og er altid opmærksomme på ikke at løse opgaver for borgerne, som de selv kan håndtere. Vi tænker over, at når man gør noget for en person, som de selv kan, fratager man dem udviklingsmuligheder, samt mulighed for at opnå succesoplevelser og mestring af eget liv.

 

Desuden har vi fokus på, at man ved passende udfordringer og tilpasse forstyrrelser kan skabe udvikling hos den enkelte, hvorimod der ikke sker nogen udvikling, hvis udfordringerne er for nemme, da det blot giver kedsomhed i aktiviteten. Metodetilgangen her er Vygotskijs teorier om NUZO - nærmeste udviklingszone. 

 

Ved at udfordre borgerne i aktiviteterne ser vi folk vokse og opnå succesoplevelser. For at opnå disse succesoplevelser kræver det, at pædagogerne altid har øje for den enkeltes udviklingspotentiale og kompetencer, samt hele tiden er parate til at skrue op og ned i sværhedsgraden af aktiviteterne. Kontakten og kravene vil således altid være meget individuelle og tilpasset den enkelte, og vi er altid parate til at ”gribe” og støtte op, når udfordringerne bliver for store. Metoden er graduering gennem tilrettelæggelse.

 

For at få den enkeltes udviklingspotentiale sat i spil i aktiviteterne, kræver det en stor grad af guidning, samt at man viser tillid og troen på, at tingene kan lykkes, samt at den enkelte får ansvar og anerkendelse for de ressourcer og kræfter, han eller hun lægger i det. 

 

Endvidere er vi meget optaget af hele tiden at udvikle på vores aktiviteter, så borgerne har det mest optimale aktivitets-, samværs og beskæftigelsestilbud. 

Vi målretter aktiviteterne efter den enkelte borger, og er optaget af at give individuelle kompetenceløft for at øge deres livsduelighed. Dette gør vi differentieret ved forskellige aktivitetsvalg, rehabilitering og kurser tilrettelagt ud fra de enkelte borgeres ressourcer og behov.

 

Vi arbejder aktivt med medborgerskab og holder løbende kurser for borgerne, ud fra undervisningsmateriale fra socialstyrelsen. 

 

Enkelte borgerne ønsker og efterspørger arbejde og praktikplads på det ordinære arbejdsmarked, hvilket vi også gerne hjælper dem med at finde. Vi har flere borgere beskæftiget på særlige vilkår i virksomheder i lokalområdet. En medarbejder har deres forløb og kontakten til arbejdsgiverne som særligt videns- og ansvarsområde. 

 

Organisering

 

For at borgerne skal få mest kvalitet i aktiviteterne, har vi rent organisatorisk taget nogle valg: 

Et af grundelementerne i vores organisering er, at vi har ansat folk i lavt timeantal til at varetage og planlægge de fleste værksteder og aktiviteter.  Vi har derved medarbejdere, der kun tager sig af alt det praktiske rundt om aktiviteterne: planlægning, kørsel, ad-hoc opgaver, administration ifm. Indkøb, ture m.v.

 

Desuden samarbejder vi med andre kulturinstitutioner og professionelle kunstnere, i form af eksempelvis kulturskolen, hvor borgerne kan få tilbud om at gå til dramaundervisning og individuel og gruppevis musikundervisning. Vi inviterer kunstnere ind for at undervise borgerne i forskellige kreative projekter som eksempelvis billedkunst. 

 

Ved at ansætte fag-specialister i de forskellige aktiviteter, giver det borgerne mest mulig kvalitet i aktiviteterne og mulighed for kompetenceudvikling, da det altid er dygtige og kompetente folk, der varetager planlægningen, undervisningen mv. 

 

Et andet særdels vigtig grundelement ved denne organisering af vores aktivitetstilbud er, at det pædagogiske personale kan bruge størstedelen af deres tid og ressourcer på at være i kontakten, samspillet og i mødet med borgeren. 

 

Ved denne organisering sikres det, at borgerne hele vejen rundt får mest mulig kvalitet i deres beskæftigelsestilbud, både i aktiviteterne, men i den grad også fordi de er omgivet af autentiske og nærværende pædagoger, der har overskud til altid at være i relationen og have øje for den enkelte og dennes udviklingspotentiale. 

 

Faglighed

 

Vi har fokus på, at medarbejderne har en høj grad af socialpædagogisk faglighed og dette sikres løbende via efter og videreuddannelse. Der arbejdes ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik), samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk viden. Desuden har vi medarbejdere, der er uddannet indenfor OCN (open College Network), samt medarbejdere, der har taget autismepilot-uddannelsen.

Vi arbejder teamorienteret og bruger aktivt kollegial respons i samarbejdet.